Kính gửi:  Sinh viên các lớp CNTH, DA, LK đã được xét tốt nghiệp nhưng còn nợ các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu (khóa học 2011 – 2014)
     Khoa ĐTQT thông báo về kế hoạch tổ chức học lại đợt 1 trong năm học 2014 - 2015 như sau (chỉ áp dụng cho đối tượng sinh viên nêu trên)
Thời gian học và thi: từ 8/9 đến 10/10/2014

Khoa ĐTQT tổ chức học lại và thi cho các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu. 

Download tại đây

Kính gửi:  Các sinh viên năm thứ 2 các lớp CNTH, DA, LK (khóa học 2011 – 2014)

Khoa ĐTQT thông báo về kế hoạch tổ chức học lại học kỳ 2 trong năm học 2013 – 2014 cho các sinh viên năm thứ 2 như sau (chỉ áp dụng cho đối tượng sinh viên nêu trên)

Thời gian học và thi: từ 21/7 đến 15/8/2014

Khoa ĐTQT tổ chức học lại tự nguyện và thi cho các học phần thuộc chương trình đào tạo học kỳ 4 năm thứ 2 áp dụng cho khóa 2012 – 2015.

Theo kết quả phỏng vấn thi chuyển giai đoạn cho sinh viên các lớp CNTH QTDA&QTNS năm thứ 2, đào tạo bằng tiếng Anh (Lớp CNTH9-DAA) có 24/31 sinh viên đạt yêu cầu phỏng vấn.

Trước tình hình số lượng sinh viên đủ điều kiện đăng ký thi phỏng vấn chuyển giai đoạn và đạt yêu cầu phỏng vấn của trường đối tác, theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, khoa Đào tạo quốc tế đã đàm phán với trường Đại học Toulon cho phép phỏng vấn bổ sung vào lớp CNTH9-DAA, cụ thể như sau:

Kính gửi:  Các sinh viên năm thứ 3 (khóa học 2011 – 2014)

Khoa ĐTQT thông báo về kế hoạch tổ chức học lại hè năm học 2013 - 2014 như sau:

Thời gian học và thi: Từ 21/7 đến 15/8/2014

Khoa ĐTQT tổ chức học lại tự nguyện và thi cho các học phần thuộc chương trình đào tạo học kỳ 1 năm thứ 2 áp dụng cho khóa 2011 – 2014 (MAR5, TNF6, DAA8, DAF8, TNA6 và các khóa trên).

Download tại đây