Miễn các học phần tiếng Pháp, tiếng Trung cơ bản

Kính gửi: 

 Sinh viên các chuyên ngành Tiếng Pháp và tiếng Trung thương mạiSinh viên các CTLK ĐTQT bằng tiếng Pháp, tiếng Trung

Giáo viên giảng dạy BM tiếng Pháp và BM tiếng Trung

Cán bộ quản lý giáo dục Khoa ĐTQT

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 về việc ban hành Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên trường Đại học Thương mại được áp dụng từ Khóa 52 trở đi, Khoa Đào tạo quốc tế thông báo các quy định cụ thể về việc miễn các học phần tiếng Pháp và tiếng Trung cơ bản cho sinh viên Khoa ĐTQT từ Khóa 52 (đối với chuyên ngành đào tạo tiếng Pháp và tiếng Trung thương mại) và từ Khóa 13 (đối với các CTLK ĐTQT) như sau:

• Các học phần được xem xét miễn:
Đối với sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp thương mại: Các học phần tiếng Pháp 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Đối với sinh viên chuyên ngành tiếng Trung thương mại: Các học phần tiếng Trung 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Đối với sinh viên các CTLK ĐTQT: Các học phần tiếng Pháp 1 và tiếng Pháp 2 (đối với CTĐT bằng tiếng Pháp) và tiếng Pháp giao tiếp (đối với CTĐT bằng tiếng Anh)
• Đối tượng áp dụng: Các sinh viên được miễn các học phần tiếng Pháp và tiếng Trung cơ bản phải đáp ứng được 2 điều kiện sau:
Sinh viên làm đơn (theo mẫu) và được sự đồng ý của BCN Khoa ĐTQT
Sinh viên đáp ứng một trong các điều kiện tiếng Pháp, tiếng Trung sau:
Đối với tiếng Pháp: có bằng TCF 330 điểm trở lên (có giá trị trong vòng 2 năm tính đến thời điểm bắt đầu của Học phần được xem xét miễn) hoặc có bằng DELF B1 trở lên
Đối với tiếng Trung: có chứng chỉ HSK cấp độ 3 trở lên
• Nội dung áp dụng:
Sinh viên thuộc đối tượng trên không được tham gia các giờ học trên lớp của học phần được miễn (trừ giờ giảng của GV bản ngữ). Trường hợp muốn tham gia giờ học phải được sự đồng ý trực tiếp của giáo viên giảng dạy học phần.
Sinh viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ kỳ thi kết thúc học phần. Điểm thi kết thúc học phần cũng chính là điểm Chuyên cần và điểm Thực hành của sinh viên. 
• Trình tự, thủ tục xem xét miễn:
Sinh viên làm đơn (theo mẫu) kèm theo Bản photo công chứng chứng chỉ tiếng Pháp, Trung gửi cho Giáo viên chủ nhiệm tại Văn phòng Khoa ĐTQT (phòng T104 và T102) muộn nhất 1 tuần trước khi bắt đầu học phần được xem xét miễn.
Trong vòng 5 ngày làm việc, Ban chủ nhiệm Khoa xem xét, phê duyệt chuyển bản photo có ý kiếnđồng ý hoặc không đồng ý cho sinh viên và Bộ môn giảng dạy học phần được xem xét miễn.

 

Trân trọng thông báo!