Sứ mệnh

Viện Đào tạo Quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về tổ chức quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế, cung ứng dịch vụ đào tạo có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.

Sứ mệnh và Nhiệm vụ của Viện ĐTQT bao gồm:

     Tổ chức triển khai các hợp đồng trong khuôn khổ các dự án đã ký kết;

     Thực hiện công tác quảng bá tuyển sinh các chương trình liên kết đào tạo quốc tế;

     Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, lịch trình, thời khóa biểu các chương trình liên kết đào tạo quốc tế;

     Phân công và đôn đốc, kiểm tra lịch trình giảng dạy của giảng viên, báo cáo viên, nhà nghiên cứu, giáo viên thực tế,… tham gia giảng dạy, hướng dẫn,… trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo quốc tế;

     Tổ chức đưa đón và hỗ trợ giảng viên nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo quốc tế;

     Tham gia triển khai công tác trao đổi giảng viên, sinh viên giữa Nhà trường với các đối tác quốc tế;

     Quản lý toàn diện người học trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, bao gồm: Quản lý hồ sơ nhập học, hồ sơ ghi danh, hồ sơ tốt nghiệp, …;

     Quản lý phần mềm dữ liệu phục vụ đào tạo và tham gia các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo phân cấp;

     Thực hiện công tác quản lý nguồn thu, các khoản chi theo phân cấp quản lý tài chính của Trường;

     Quản lý các chương trình đào tạo chuyên ngành tiếng Pháp thương mại, tiếng Trung thương mại theo sự phân công của Hiệu trưởng;

     Tham gia tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học, trao đổi học thuật với các tổ chức đào tạo và nghiên cứu nước ngoài;

     Triển khai cung ứng các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài;

     Triển khai các hoạt động hỗ trợ người học theo phân cấp của Hiệu trưởng;

     Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Young Entrepreneurs Meet-min