Download tại đây

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung quy định về miễn học và không thu học phí các học phần ngoại ngữtrong chương trình đào tạo 2 năm đầu hệ liên kết quốc tế trình độ đại học

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc “Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam”;

THÔNG BÁO

 

Về việc sinh viên nộp giấy tờ làm thẻ sinh viên Cử nhân quốc tế khóa 20

 

Viện Đào tạo quốc tế đã thông báo tới sinh viên khóa 20 hệ liên kết quốc tế về việc làm thẻ sinh viên tích hợp thẻ ngân hàng BIDV cho sinh viên và yêu cầu sinh viên nộp các giấy tờ liên quan để làm hồ sơ mở thẻ. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số sinh viên chưa nộp giấy tờ hoặc nộp thiếu giấy tờ làm thẻ sinh viên tích...

1) SV đủ các điều kiện về đơn, minh chứng chứng chỉ theo quy định được xét miễn học, quy đổi điểm học phần, danh sách cụ thể như sau:

- Bảng 1: Danh sách dự kiến sinh viên K59 không thuộc ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc đủ điều kiện và không đủ điều kiện miễn học và quy đổi điểm học phần Tiếng Anh (Xem danh sách Tại đây)

- Bảng 2: Danh sách dự kiến sinh viên K59 chương trình chất lượng cao và tích hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện miễn học và quy đổi điểm học phần Tiếng Anh (Xem danh sách 

Download file tại đây

THÔNG BÁO

(V/v: Thu học phí năm học 2023 - 2024 và phí ghi danh vào năm thứ ba)

 

Trường Đại học Thương mại thông báo thu học phí năm học 2023 - 2024 và phí ghi danh vào năm thứ ba các lớp Cử nhân quốc tế khóa 18 thuộc Viện Đào tạo quốc tế quản lý như sau:

Tỷ giá đồng EURO của ngân hàng ngoại thương (9h00 ngày 16/08/2023): 1 EUR = 26.892 VNĐ

TT

Lớp Cử nhân 

năm thứ 3

Học phí (VNĐ)

THÔNG BÁO

(V/v: Thu học phí năm học 2023 - 2024 và phí ghi danh vào năm thứ ba)

 

Trường Đại học Thương mại thông báo thu học phí năm học 2023 - 2024 và phí ghi danh vào năm thứ ba các lớp Cử nhân quốc tế khóa 18 thuộc Viện Đào tạo quốc tế quản lý như sau:

Tỷ giá đồng EURO của ngân hàng ngoại thương (9h00 ngày 16/08/2023): 1 EUR = 26.892 VNĐ

 

TT

Lớp Cử nhân 

năm thứ 3

Nguồn gốc sv