Kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2022 - 2023

Kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2022 – 2023

Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ của Trường năm học 2022-2023, Trường triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên năm học 2022 – 2023 như sau:

1. Yêu cầu đối với đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

- Các đề tài phải có mục tiêu và đối tượng nghiên cứu phù hợp với mục tiêu đào tạo của các học phần trong CTĐT của người học; có sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng/định tính;

- Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phục vụ học tập trong Trường;

- Đề tài phải đảm bảo tính mới, không trùng lặp với các công trình nghiên cứu, khóa luận/luận văn/đề án tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã được bảo vệ, công bố;

- Mỗi đề tài NCKH của sinh viên do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 sinh viên (Nhà trường khuyến khích mỗi đề tài NCKH được thực hiện bởi nhóm 05 sinh viên) và có từ 01 đến 02 người hướng dẫn. Mỗi sinh viên tham gia nghiên cứu tối đa 01 đề tài NCKH/1 năm học;

- Người hướng dẫn đề tài NKCH của sinh viên phải có trình độ thạc sĩ trở lên và mỗi người hướng dẫn tối đa 05 nhóm sinh viên NCKH/1 năm học.

2. Kế hoạch tiến độ thực hiện

Từ ngày 15/08/2022 đến ngày 12/09/2022:

- Khoa/Viện/Bộ môn thuộc Trường tổ chức cho sinh viên đăng ký đề tài NCKH và đề xuất tên đề tài NCKH;

- Hội đồng Khoa/Hội đồng Viện/Bộ môn thuộc Trường rà soát, phê duyệt danh mục đề tài và đảm bảo số lượng theo quy định của nhà trường;

- Khoa/Viện/Bộ môn thuộc Trường lập danh sách sinh viên đăng ký NCKH (mẫu T18;- sinh viên thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao bắt buộc phải thực hiện NCKH có liên quan đến chuyên ngành đào tạo lập danh sách riêng) và đăng ký kế hoạch tổ chức Hội nghị thông báo kết quả NCKH của sinh viên gửi về Phòng Quản lý Khoa học.

Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 27/02/2023:

- Các Khoa/Viện/Bộ môn thuộc Trường thu Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên (Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên và mẫu bìa báo cáo trình bày theo mẫu T19) và tổ chức đánh giá đề tài NCKH của sinh viên theo mẫu phiếu đánh giá đề tài NCKH của sinh viên cấp Khoa (mẫu T20:01). Mỗi đề tài được đánh giá bởi 02 nhà khoa học có chuyên môn liên quan (người hướng dẫn chấm 1 và 01 nhà khoa học khác sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị chấm 2);

- Các Khoa, Viện, Bộ môn thuộc Trường tổng hợp kết quả đánh giá đề tài NCKH của sinh viên gửi Phòng Quản lý Khoa học (mẫu T20:02); đồng thời gửi kết quả đánh giá cho các Khoa/Viện quản lý sinh viên.

Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/3/2023:

Các Khoa/Viện/Bộ môn thuộc Trường xét chọn đề tài gửi Phòng Quản lý Khoa học tham gia xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường căn cứ kết quả đánh giá đề tài NCKH của Hội đồng khoa/Hội đồng viện/Bộ môn thuộc Trường. Số lượng đề tài mỗi đơn vị gửi tham gia xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường sẽ được họp thống nhất trước ngày 3/3/2022

Lưu ý: Đề tài tham gia xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường cần bổ sung thêm thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (mẫu T21) và lưu ý trang bìa chính, bìa phụ của đề tài tham gia xét giải thưởng không ghi thông tin nhóm sinh viên thực hiện và người hướng dẫn đề tài.

Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 03/4/2023:

Các Khoa, Viện quản lý chuyên ngành tổ chức Hội nghị thông báo kết quả NCKH của SV theo kế hoạch đã đăng ký.

Từ ngày 04/4/2023 đến ngày 21/4/2023:

Tổ chức đánh giá đề tài NCKH tham gia xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường; họp Hội đồng xét chọn giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường.

Từ ngày 01/05/2023 đến 22/05/2023:

Tổ chức Hội nghị thông báo kết quả NCKH của sinh viên cấp Trường.

Từ ngày 22/5/2023 đến 26/5/2023:

Tổ chức xét chọn đề tài NCKH sinh viên tham gia giải thưởng sinh viên NCKH cấp Bộ.