Lịch thi học kỳ 2 dành cho sinh viên:

Danh sách cụ thể như sau:

Doinet_khoa

Khoa Quản trị doanh nghiệp thương mại ngày nay (Khoa Kinh tế thương nghiệp trước kia) được thành lập năm 1960, đến nay đã tròn 40 tuổi.

sam-6

Tháng 11 năm 1984, Trường được Chính phủ cho phép thành lập khoa Hạch toán thương nghiệp. Hai bộ môn kế toán thương nghiệp, Thống kê thương nghiệp và một số giáo viên giảng môn

Sample image

Từ khi thành lập đến năm 1965, trường Thương nghiệp trung ương đã đào tạo được 3 khóa cao cấp (Khóa I, Khóa II và Khóa III) và 4 khóa trung học.