Quyền truy cập cơ sở dữ liệu sách điện tử Ebrary của nhà xuất bản ProQuest.docx

Trường Đại học Thương mại đã mua cơ sở dữ liệu sách điện tử Ebrary của nhà xuất bản ProQuest, sở hữ quyền truy cập vĩnh viễn 114 đầu sách (Download tại đây), truy cập thông qua các địa chỉ IP tĩnh của Trường Đại học Thương mại.

Người học có thể truy cập: http://ebookcentral.proquest.com/lib/tmu-vn

 

Trân trọng thông báo