Nộp bổ sung giấy khám sức khỏe của sinh viên K54 và cử nhân thực hành K15

Kính gửi: Các đồng chí Trưởng khoa chuyên ngành và khoa Đào tạo quốc tế

           

Căn cứ vào Thông tư số 14/2013/TT-BYT, ký ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế, hướng dẫn về việc khám sức khỏe cho sinh viên vào học tại các trường đại học, cao đẳng; Nhà trường đã tổ chức nhiều đợt khám sức khỏe cho sinh viên tại trường. Tuy nhiên, đến ngày 5/11/2018 vẫn còn 135 sinh viên hệ đào tạo chính qui và 133 sinh viên hệ CNTH thiếu giấy khám sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe không hợp lệ theo qui định (có danh sách kèm theo – Download tại đây).

Trạm Y tế đề nghị các khoa thông báo tới số sinh viên này, nộp giấy khám sức khỏe theo các nội dung qui định đã khám tại các cơ sở được cấp phép hoạt động khám sức khỏe cho Trạm Y tế trước ngày 13/11/2018.

Nếu sau ngày 13/11/2018, sinh viên nào không nộp kết quả khám sức khỏe, Trạm Y tế sẽ đề nghị Nhà trường có hình thức kỷ luật.

 

                                                                                                                                

                                                                                 TRƯỞNG TRẠM Y TẾ