Tổ chức học lại cho sinh viên năm 3 hè năm học 2013 – 2014

Kính gửi:  Các sinh viên năm thứ 3 (khóa học 2011 – 2014)

Khoa ĐTQT thông báo về kế hoạch tổ chức học lại hè năm học 2013 - 2014 như sau:

Thời gian học và thi: Từ 21/7 đến 15/8/2014

Khoa ĐTQT tổ chức học lại tự nguyện và thi cho các học phần thuộc chương trình đào tạo học kỳ 1 năm thứ 2 áp dụng cho khóa 2011 – 2014 (MAR5, TNF6, DAA8, DAF8, TNA6 và các khóa trên).

Quy trình triển khai:

- Ngày 25/6/2014: Khoa ĐTQT thông báo tới sinh viên kế hoạch tổ chức học lại tự nguyện,  đơn đăng ký học lại tự nguyện (Download tại đây), danh sách sinh viên còn nợ các học phần sẽ tổ chức học lại tự nguyện (Download tại đây).

- Từ 25/06 đến 30/06/2014: sinh viên nộp đơn đăng ký và học phí học lại tại Văn phòng Khoa ĐTQT – phòng D107; tỷ giá thu theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng ngoại thương Vietcombank ngày 25/6/2014.

Lưu ý: Khoa ĐTQT chỉ tiếp  nhận đơn đăng ký và học phí học lại theo đúng thời gian đã nêu trên; và chỉ tố chức học lại cho các sinh viên nộp đơn đăng ký và học phí theo đúng thời gian đã nêu.

- Thứ 2, ngày 07/07/2014: Khoa ĐTQT đăng tải danh sách học lại tự nguyện và lịch học, lịch thi của các lớp học lại tự nguyện trên website dtqt.vcu.edu.vn;

Sinh viên đi học, thi theo danh sách và lịch học, lịch thi đã đăng tải trên website của Khoa.

 

 

Trân trọng thông báo!