Tổ chức học ghép, học lại các học phần thuộc chương trinh đào tạo 2 năm đầu

Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên thuộc các Chương trình liên két đào tạo quốc tế hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu đại học, Viện Đào tạo quốc tế thông báo kế hoạch tổ chức học ghép/ học lại như sau:

I. Nội dung:
- Với các học phần tổ chức giảng dạy trong năm học 2024-2025: Sinh viên đăng ký họcghép.
- Với các học phần thuộc CTĐT 2 năm đầu nhưng không được tổ chức giảng dạy trong năm học 2024-2025: Dựa theo thực tế đăng ký của SV, xem xét tổ chức lớp học lại. 
- Các học phần Tiếng Anh, Tiếng Pháp (trừ hai học phần Business English 1& 2): không tổ chức học ghép/học lại. Sinh viên có nguyện vọng hoàn thành nộidung học tập các học phần này nộp chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu để đượcxét công nhận kết quả theo Quyết định số 856/QĐ-ĐHTM ngày 23/5/2023 và Quyết định số 1402 ngày 13/02/2022 của Hiệu trưởng trường ĐH Thương mại về việc miễn học và không thu học phí các học phần ngoại ngữ trong CTĐT 2 năm đầu LKQT trình độ đại học. 
II. Lịch trình:
Thời gian thông báo thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2024-2025: được thông báo trên website chính thức của Viện Đào tạo Quốc tế : Download tại đây.
Thời gian nhận đơn đăng ký học ghép/ học lại: Từ ngày 05/06 đến 17/06/2024 (Mẫu đơn: Download tại đây)
Thông báo danh sách sinh viên đăng ký học ghép/ học lại: Ngày 01/07/2024
Học phí học ghép/ học lại năm học 2024-2025: Thông báo vào đầu HK1 2024-2025. 

Lưu ý:

- Sinh viên chủ động theo dõi TKB để đăng ký các học phần học ghép, đảm bảo lịch học các học phần đã đăng ký không bị trùng nhau. 

- Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và phản ánh những sai lệch (nếu có) giữa Đơn đăng ký của SV với Danh sách sinh viên học ghép/ học lại của Nhà trường,và Lịch học chính thức của SV. 

- Sinh viên được phê duyệt học ghép/ học lại cần phải thực hiện nghĩa vụ nộp họcphí, nếu không sẽ chịu các hình thức kỷ luật đến mức buộc thôi học. Thông tin họcphí liên hệ với bộ phận quản lý đào tạo hoặc giáo viên chủ nhiệm để biết chi tiết

 Trân trọng thông báo!