Quy định miễn học và miễn học phí học phần ngoại ngữ (Áp dụng từ khóa tuyển sinh 2023)

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung quy định về miễn học và không thu học phí các học phần ngoại ngữtrong chương trình đào tạo 2 năm đầu hệ liên kết quốc tế trình độ đại học

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc “Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam”;

Căn cứ Thông tư số 23/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 về việc “Ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ”;

Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-BGDĐT ngày 31/03/2023 về việc công nhận các cấp độ của chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL International Certificate tương đương với các bậc của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 18/01/2021 của hội đồng trường về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương mại; Nghị quyết số 30/NQ-HĐT ngày 27/09/2021 về việc điều chỉnh một số điều trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương mại; Nghị quyết số 60/NQ-HĐT ngày 11/10/2022 của Hội đồng trường về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-ĐHTM ngày 03/03/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung khung chương trình đào tạo 2 năm đầu trình độ đại học chương trình liên kết với các trường đại học của Cộng hòa Pháp và Quyết định số1402/QĐ-ĐHTM ngày 01/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành quy định về miễn học và không thu học phí các học phần ngoại ngữ trong  chương trình đào tạo 2 năm đầu hệ liên kết quốc tế trình độ đại học;

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1. Bổ sung quy định về miễn học, không thu học phí các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo 2 năm đầu hệ liên kết quốc tế trình độ đại học 

Khung NLNN 

Aptis ESOL

TOEFL IBT

IELTS

TOEIC

Cambridge

Học phần được miễn

Điểm quy đổi

Bậc 3

B1

42 – 71

4.0

Nghe 

(275-399)

Đọc

(275-384)

Nói 

(120-159)

Viết

(120-149)

B1 Preliminary

Thang điểm 140-159

Basic English 1,2

10

 

 

 

4.5-5.0

 

 

Expanding English 1,2

10

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh giao tiếp 1

10

Bậc 4 trở lên

B2

72 trở lên

5.5 trở lên

Nghe (400-489)

Đọc

(385-454)

Nói 

(160-179)

Viết

(150-179)

B2 First

Thang điểm 160-179

Developing English 1,2

10

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh giao tiếp  2

10

Điều 2. Quyết định này được áp dụng bắt đầu từ khóa tuyển sinh năm học 2023-2024. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tếKhoa Tiếng Anh, Trưởng Phòng KT&ĐBCL, Pháp chế và Thanh Tra, Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.