Thông báo kết luận của Hội đồng xét miễn học, quy đổi điểm học phần Tiếng Anh, Tiếng Trung; xét miễn học học phần Tin học quản lý và xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh, xét đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đối với sinh viên K59 đợt tháng 9/2023

1) SV đủ các điều kiện về đơn, minh chứng chứng chỉ theo quy định được xét miễn học, quy đổi điểm học phần, danh sách cụ thể như sau:

- Bảng 1: Danh sách dự kiến sinh viên K59 không thuộc ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc đủ điều kiện và không đủ điều kiện miễn học và quy đổi điểm học phần Tiếng Anh (Xem danh sách Tại đây)

- Bảng 2: Danh sách dự kiến sinh viên K59 chương trình chất lượng cao và tích hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện miễn học và quy đổi điểm học phần Tiếng Anh (Xem danh sách Tại đây)

- Bảng 3: Danh sách dự kiến sinh viên K59 thuộc ngành Ngôn ngữ Anh đủ điều kiện và không đủ điều kiện miễn học và quy đổi điểm học phần Tiếng Anh (Xem danh sách Tại đây)

- Bảng 4: Danh sách dự kiến sinh viên K59 thuộc ngành Ngôn ngữ Trung Quốc đủ điều kiện và không đủ điều kiện miễn học và quy đổi điểm học phần Tiếng Trung (Xem danh sách Tại đây)

- Bảng 5: Danh sách dự kiến sinh viên K59 đủ điều kiện miễn học học phần Tin học quản lý (Xem danh sách Tại đây)

2) SV đủ các điều kiện về đơn, minh chứng chứng chỉ theo quy định được xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đợt tháng 9/2023, danh sách cụ thể như sau:

- Bảng 6: Danh sách dự kiến sinh viên K59 được công nhận đạt chuẩn và không đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh (Xem danh sách Tại đây)

- Bảng 7: Danh sách dự kiến sinh viên K59 được công nhận đạt chuẩn và không đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (Xem danh sách Tại đây)

3) Hội đồng đồng ý xét miễn học và quy đổi điểm học phần Tiếng Anh cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc theo nguyện vọng của sinh viên (điều kiện áp dụng tương tự đối với chương trình chuẩn không thuộc ngành Ngôn ngữ Anh), danh sách cụ thể:

Bảng 8: Danh sách dự kiến sinh viên K59 thuộc ngành Ngôn ngữ Trung Quốc đủ điều kiện miễn học và quy đổi điểm học phần Tiếng Anh (Xem danh sách Tại đây)

4) Đối với sinh viên chưa nộp đơn xin xét miễn học, quy đổi điểm và đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh/Tiếng Trung, phải nộp bổ sung đơn trước 11h00 ngày 18/9/2023 (sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo – địa chỉ: Phòng 200 nhà F). Nếu sinh viên không nộp bổ sung đơn sẽ bị loại khỏi danh sách miễn học và quy đổi điểm.

5) Sinh viên kiểm tra lại các thông tin trên danh sách xét miễn học, quy đổi điểm và đạt chuẩn đầu ra. Nếu có thắc mắc phản ánh lại Phòng Quản lý đào tạo trước 11h00 ngày 18/9/2023 qua số điện thoại 0912.716.717 (thầy Đạo). Sau thời gian trên, Nhà trường không giải quyết các trường hợp phát sinh nào khác.