Về kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

Về kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2023-2024

 

Thực hiện kế hoạch Khoa học - Công nghệ năm học 2023-2024, Ban Giám hiệu đề nghị các Khoa, Viện Đào tạo quốc tế và Bộ môn thuộc Trường triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên như sau:

1. Yêu cầu đối với đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

- Các đề tài phải có mục tiêu và đối tượng nghiên cứu phù hợp với mục tiêu đào tạo của các học phần trong chương trình đào tạo của người học; có sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng/định tính;

- Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phục vụ học tập trong Trường;

- Đề tài phải đảm bảo tính mới, không trùng lặp với các công trình nghiên cứu, khóa luận/luận văn/đề án tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã được bảo vệ, công bố;

- Mỗi đề tài NCKH của sinh viên do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 sinh viên (Nhà trường khuyến khích mỗi đề tài NCKH được thực hiện bởi nhóm 05 sinh viên) và có từ 01 đến 02 người hướng dẫn. Mỗi sinh viên tham gia nghiên cứu tối đa 01 đề tài NCKH/01 năm học;

- Người hướng dẫn đề tài NCKH của sinh viên phải có trình độ thạc sĩ trở lên và mỗi người hướng dẫn tối đa 05 nhóm sinh viên NCKH/01 năm học.

2.  Kế hoạch tiến độ thực hiện

2.1. Từ ngày 05/09/2023 đến ngày 25/09/2023

- Khoa, Viện Đào tạo quốc tế và Bộ môn thuộc Trường tổ chức cho sinh viên đăng ký đề tài NCKH;

- Hội đồng Khoa/Viện/ Bộ môn thuộc Trường rà soát, phê duyệt danh mục đề tài và đảm bảo theo quy định của Nhà trường;

- Khoa, Viện Đào tạo quốc tế và Bộ môn thuộc Trường lập danh sách sinh viên đăng ký NCKH (theo mẫu T18) và đăng ký kế hoạch tổ chức Hội nghị Thông báo kết quả NCKH của sinh viên gửi về Phòng Quản lý Khoa học trước ngày 02/10/2023.

2.2. Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 26/02/2024

Các Khoa, Viện Đào tạo quốc tế và Bộ môn thuộc Trường tổ chức hướng dẫn NCKH cho sinh viên.

2.3. Từ ngày 26/02/2024 đến 26/03/2024

      - Từ 26/02/2024 đến 08/03/2024: Các Khoa, Viện Đào tạo quốc tế và Bộ môn thuộc Trường thu Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên (theo mẫu T19) và tổ chức đánh giá đề tài NCKH của sinh viên (theo mẫu T20:01). Mỗi đề tài được đánh giá với 02 nhà khoa học có chuyên môn liên quan (người hướng dẫn chấm 1 và 01 nhà khoa học khác sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị chấm 2); Tổng hợp kết quả đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Khoa (bản cứng và bản mềm theo mẫu T20:02) gửi về Phòng Quản lý Khoa học trước ngày 08/03/2024;

- Từ 08/03/2024 đến 15/03/2024: Nhà trường tổ chức họp xác định tỉ lệ phân bổ đề tài dự thi cấp Trường cho các đơn vị;

- Từ 15/03/2024 đến 22/3/2024: Các Khoa, Viện Đào tạo quốc tế và Bộ môn thuộc Trường chọn, lập danh mục và nộp đề tài tham gia xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường gửi về Phòng Quản lý Khoa học trước ngày 22/03/2024. Đề tài tham gia xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường cần bổ sung thêm thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (theo mẫu T21) và lưu ý trang bìa chính, bìa phụ của đề tài tham gia xét giải thưởng không ghi thông tin nhóm sinh viên thực hiện và người hướng dẫn đề tài;

- Từ 11/03/2024 đến 26/03/2024: Các Khoa, Viện Đào tạo quốc tế tổ chức Hội nghị thông báo kết quả NCKH của sinh viên theo kế hoạch đã đăng ký và nộp hồ sơ Hội nghị về Phòng Quản lý Khoa học sau 05 ngày làm việc kể từ khi tổ chức Hội nghị.

2.4. Từ ngày 26/03/2024 đến 29/04/2024

- Nhà trường tổ chức đánh giá đề tài NCKH tham gia xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường; họp Hội đồng xét chọn giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường;

- Tổ chức Hội nghị NCKH của SV cấp Trường.

2.5. Từ ngày 10/5/2024 đến 24/5/2024

Tổ chức xét chọn đề tài NCKH sinh viên tham gia giải thưởng sinh viên NCKH cấp Bộ.

Lưu ý: Các mẫu liên quan đến NCKH sinh viên áp dụng theo mẫu trong Phần Phụ lục của Quy định Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 950/QĐ-ĐHTM, ngày 13 tháng 6 năm 2022.

Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh với Ban Giám hiệu thông qua Phòng Quản lý Khoa học (đ/c Diễm, số điện thoại : 0989127668) để kịp thời giải quyết./.