Thông báo thu học phí 22-23 CNQT K17

THÔNG BÁO

(V/v: Thu học phí năm học 2022 - 2023 và phí ghi danh vào năm thứ ba)

Trường Đại học Thương mại thông báo thu học phí năm học 2022 - 2023 và phí ghi danh vào năm thứ ba các lớp Cử nhân quốc tế khóa 17 thuộc Viện Đào tạo quốc tế quản lý như sau:

TT

Lớp Cử nhân

năm thứ 3

Nguồn gốc sv

2 năm đầu

Học phí (VNĐ)

HP tương đương (EUR)

Phí ghi danh (VNĐ)

Phí ghi danh

tương đương (EUR)

TỔNG CỘNG (VNĐ)

 

CN17-DAA

CN15-DAA

45.596.200

1.900

4.319.640

180

49.915.840

CN15-MAR

45.596.200

1.900

4.319.640

180

49.915.840

   

CN15-TNA

45.596.200

1.900

4.319.640

180

49.915.840

   

CN16-DLA

26.397.800

1.100

4.319.640

180

30.717.440

   

CN16-STA

35.997.000

1.500

4.319.640

180

40.316.640

   

CN16-TNA

35.997.000

1.500

4.319.640

180

40.316.640

   

CN17-DLA

26.397.800

1.100

4.319.640

180

30.717.440

   

CN17-DLF

55.195.400

2.300

4.319.640

180

59.515.040

   

CN17-ECO

35.997.000

1.500

4.319.640

180

40.316.640

   

CN17-LOG

35.997.000

1.500

4.319.640

180

40.316.640

   

CN17-MAR

35.997.000

1.500

4.319.640

180

40.316.640

   

CN17-STA

35.997.000

1.500

4.319.640

180

40.316.640

   

CN17-TNA

35.997.000

1.500

4.319.640

180

40.316.640

2

CN17-DLA

CN15-DLA

69.594.200

2.900

4.319.640

180

73.913.840

CN16-DLA

50.395.800

2.100

4.319.640

180

54.715.440

CN16-MPP

59.995.000

2.500

4.319.640

180

64.314.640

CN17-DLA

50.395.800

2.100

4.319.640

180

54.715.440

CN17-DLF

79.193.400

3.300

4.319.640

180

83.513.040

CN17-MPP

59.995.000

2.500

4.319.640

180

64.314.640

TT

Lớp Cử nhân

năm thứ 3

Nguồn gốc sv

2 năm đầu

Học phí (VNĐ)

HP tương đương (EUR)

Phí ghi danh (VNĐ)

Phí ghi danh

tương đương (EUR)

TỔNG CỘNG (VNĐ)

3

CN17-DLF

CN17-DLF

31.197.400

1.300

4.319.640

180

35.517.040

4

CN17-ECO

CN16-ECO

47.996.000

2.000

4.319.640

180

52.315.640

CN17-ECO

47.996.000

2.000

4.319.640

180

52.315.640

5

CN17-LOG

CN16-ECO

47.996.000

2.000

   

47.996.000

CN17-ECO

47.996.000

2.000

   

47.996.000

CN17-LOG

47.996.000

2.000

   

47.996.000

6

CN17-MAR

CN15-MAR

57.595.200

2.400

   

57.595.200

CN16-MAR

47.996.000

2.000

   

47.996.000

CN17-MAR

47.996.000

2.000

   

47.996.000

CN17-NTA

28.797.600

1.200

   

28.797.600

CN16-NTA

28.797.600

1.200

   

28.797.600

7

CN17-MPP

CN15-MPP

57.595.200

2.400

4.319.640

180

61.914.840

CN16-MPP

47.996.000

2.000

4.319.640

180

52.315.640

CN17-MPP

47.996.000

2.000

4.319.640

180

52.315.640

8

CN17-NSA

CN16-NSA

47.996.000

2.000

4.319.640

180

52.315.640

CN17-NSA

47.996.000

2.000

4.319.640

180

52.315.640

9

CN17-NTA

CN16-NTA

52.795.600

2.200

4.319.640

180

57.115.240

CN17-NTA

52.795.600

2.200

4.319.640

180

57.115.240

10

CN17-STA

CN16-ECO

35.997.000

1.500

4.319.640

180

40.316.640

CN16-STA

35.997.000

1.500

4.319.640

180

40.316.640

CN17-ECO

35.997.000

1.500

4.319.640

180

40.316.640

CN17-NSA

35.997.000

1.500

4.319.640

180

40.316.640

CN17-STA

35.997.000

1.500

4.319.640

180

40.316.640

11

CN17-TNA

CN16-TNA

47.996.000

2.000

4.319.640

180

52.315.640

CN17-TNA

47.996.000

2.000

4.319.640

180

52.315.640

12

CN17-KREMS

CN17-KREMS

59.995.000

2.500

   

59.995.000

13

CN17-IBU

 

52.795.600

2.200

4.319.640

180

57.115.240

Tỷ giá đồng EURO của ngân hàng ngoại thương (9h00ngày 24/08/2022): 1 EUR =   23.998  VNĐ

Thời gian nộp: Từ 29/08/2022 đến 23/09/2022

Địa điểm nộp học phí: Văn phòng Viện Đào tạo quốc tế, trường Đại học Thương mại, phòng 108 nhà T (giờ hành chính)

Hoặc sinh viên có thể chuyển khoản học phí vào tài khoản của trường theo thông tin sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Thương Mại

Số tài khoản: 21510001866866 mở tại ngân hàng BIDV – chi nhánh Cầu Giấy

Nội dung nộp tiền: Tên SV, mã SV, tên lớp nộp HP năm học 22-23

3/ Lưu ý:

- Sinh viên cần nộp học phí đúng đủ theo thời hạn trên. Nếu sau hạn nộp, sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ không đủ điều kiện dự thi hết môn theo quy chế đào tạo.

- Trường hợp sinh viên chuyển khoản, nếu sinh viên không ghi đầy đủ các thông tin trên (đặc biệt là mã sinh viên) vào giấy nộp tiền thì sẽ không xác định được số tiền và đối tượng thu nộp học phí.

Trân trọng thông báo!

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022
TL/ Hiệu trưởng
K.T Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế
THNV Phó Viện trưởng

Kim Hoàng Giang

Download tại đây