Kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp năm 2022 các lớp cử nhân quốc tế khóa 16

KẾ HOẠCH CHẤM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CTLK CỬ NHÂN QUỐC TẾ KHÓA 16

STT

Lớp hành chính

Hình thức

Thời gian

1

CN16-DLF

Online

06-07/06/2022

2

CN16-DLA1

Online

06/06-09/06/2022

3

CN16-NSA

Trực tiếp

06-08/06/2022

4

CN16-DAA

Trực tiếp

09-10,14/06/2022

5

CN16-DLA2

Online

13/06-16/06/2022

6

CN16-ECO

Trực tiếp

13/6-15/6/2022

7

CN16-MAR1+CN16-MAR2

Trực tiếp

13/6- 17/06/2022

8

CN16-TNA1+CN16-TNA2

Online

15,16,17/06/2022

9

CN16-STA

Trực tiếp

20-22/06/2022

10

CN16-LOG

Online

27-28/06/2022

11

CN16-NTA

Online

28,29,30/06&1/7/2022

12

CN16-MPP1

Online

04-06/07/2022

13

CN16-MPP2

Online

05-07/07/2022