Kế hoạch phỏng vấn thi chuyển giai đoạn cử nhan quốc tế khóa 17 vào năm thứ 3

KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN THI CHUYỂN GIAI ĐOẠN CTLK CỬ NHÂN QUỐC TẾ KHÓA 17

STT

Lớp hành chính

Hình thức

Thời gian

1

CN17-NSA

Trực tiếp

14-16/06/2022

2

CN17-ECO1

Trực tiếp

16-17/06/2022

3

CN17-ECO2

Trực tiếp

 

4

CN17-MAR1

Trực tiếp

17-18/06/2022

5

CN17-MAR2

   

6

CN17-NTA

Online

20,22,24/06/2022

7

CN17-TNA1

Online

20,21,23/06/2022

8

CN17-TNA2

   

9

CN17-MPP1

Online

21-23/06/2022

10

CN17-MPP2

   

11

CN17-STA

Trực tiếp

23,24/06/2022

       

12

CN17-DLA

Online

27-29/06/2022

13

CN17-DLF

Online

27-29/06/2022

14

CN17-LOG

Online

04, 05/07/2022

15

CN17-DAA

Online

04-08/07/2022