Thông báo miễn học và miễn học phí các học phần ngoại ngữ đối với sinh viên hệ CNLKQT

THÔNG BÁO

(V/v: Miễn học và miễn học phí các học phần ngoại ngữ đối với sinh viên hệ CNLKQT)

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-ĐHTM ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc xét miễn học, miễn học phí các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo 2 năm đầu hệ liên kết quốc tế trình độ đại học, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch xét miễn học và miễn học phí các học phần ngoại ngữ học kỳ 2 năm học 2022-2023 đối với sinh viên Cử nhân liên kết quốc tế khóa 18, 19 như sau:

1. Các học phần xét miễn học, miễn học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 bao gồm:

STT

Học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

1.

Tiếng Anh 1

11

 

2.

Tiếng Anh 3

11

 

3.

Basic IELTS 1

5

 

4.

Basic IELTS 2

5

 

5.

Developing IELTS 2

5

 

6.

Developing IELTS 1

5

 

2. Thời gian tiếp nhận chứng chỉ ngoại ngữ xét miễn: từ ngày 30/5 đến 17/06/2022

3. Địa điểm tiếp nhận: Nhà T phòng 102, Ban Quản lý Đào tạo, Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Thương mại (Thầy Ngô Đức Quân: 096.316.6556)

4. Yêu cầu:

- Sinh viên nộp bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ kèm theo Đơn xin miễn học, miễn học phí (theo mẫu).

- Chứng chỉ phải còn hiệu lực (tính đến ngày xét miễn). Tính hiệu lực được thể hiện bằng ngày tháng hết hạn in trên chứng chỉ.

- Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của chứng chỉ đã nộp để xét miễn học, miễn học phí.

Trân trọng thông báo!

                                                                                                 TL/HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              KT/ VIỆN TRƯỞNG

                                                                                          THNV. PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                   ( Đã ký )

                                                                                                KIM HOÀNG GIANG