Đại học IMC Krems

IMC-Krems1

IMC-Krems2

IMC-Krems hiện cung cấp 16 chương trình cử nhân và 11 chương trình thạc sĩ, cũng như 4 khóa học giáo dục thường xuyên - khoảng 40% chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các chương trình của trường Đại học IMC-Krems được liên kết chặt chẽ với trọng tâm cốt lõi là kinh doanh, số hóa & kỹ thuật, y tế và khoa học đời sống.

 IMC-Krems3

IMC-Krems4

IMC-Krems5

IMC-Krems6

IMC-Krems7

Giáo dục đại học mà IMC-Krems cung cấp nhấn mạnh vào khả năng lãnh đạo và kỹ năng mềm. Môi trường quốc tế của IMC-Krems được xác định với 140 trường đại học đối tác, hợp tác trong nhiều chương trình hợp tác và đã thu hút sinh viên từ 50 quốc gia khác nhau. Trao đổi liên văn hóa, thực tập ở nước ngoài, tham gia vào các dự án nghiên cứu quốc tế và các bài giảng từ đội ngũ giảng viên và giáo sư khách mời có nhiều kinh nghiệm quốc tế là một phần và những gì IMC-Krems thực hiện. Một nửa trong số tất cả các chương trình cấp bằng được dạy bằng tiếng Anh - một khía cạnh đặc biệt hấp dẫn đối với sinh viên nước ngoài.

IMC-Krems8

IMC-Krems9

IMC-Krems10

Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học IMC-Krems có mối quan hệ hợp tác liên kết đào tạo thạc sĩ từ năm 2008. Đối với chương trình Cử nhân Đại học Quản trị kinh doanh, 2 trường chính thức triển khai liên kết đào tạo sau chuyến viếng thăm cấp nhà nước của Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới cộng hòa Áo nói chung và trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC-Krems nói riêng. Trong đó, sinh viên sẽ có cơ hội học tập với tổng thời gian là 3 năm, theo chuẩn chương trình đào tạo của trường Đại học IMC-Krems ngay tại Trường Đại học Thương mại.  

IMC-Krems11

IMC-Krems12

IMC-Krems13

IMC-Krems14

IMC-Krems15