Sứ mệnh

- Viện Hợp tác quốc tế là đơn vị hạch toán phụ thuộc và được phân cấp trực tiếp tổ chức quản lý toàn diện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, cung ứng các dịch vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học có yếu tố nước ngoài theo quy định pháp luật và phân cấp quản lý của Trường
- Viện Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ tư vấn, tham mưu giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đào tạo;
- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trong Trường Đại học Thương mại thực hiện các chương trình liên kết đào tạo quốc tế;
- Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín để tổ chức đào tạo đại học và sau đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Cơ cấu ngành học, bậc và phương thức đào tạo do Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại quyết định.
- Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trao đổi giảng viên, sinh viên với các cơ sở nước ngoài; Tư vấn đào tạo, tổ chức du học dưới nhiều hình thức và theo chương trình, dự án, đào tạo từ xa theo công nghệ E. learning.
- Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý lao động, tài sản, bảo toàn vốn với tư cách là đơn vị sự nghiệp thuộc Trường;
- Tuân thủ đúng pháp luật, các quy định khác của Nhà nước và của Trường theo hướng đảm bảo lấy thu bù chi, tiến tới tự hạch toán và quản lý, giám sát thu chi theo đúng quy định;
- Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Đại học Thương mại giao.

su-menh-vhtqt

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội