Sự đa dạng

- Liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân và thạc sĩ quốc tế

v Đào tạo cấp bằng Cử nhân đại học của các trường đại học công lập của Cộng hòa Pháp, thời gian đào tạo 3 năm tại Đại học Thương mại, bao gồm các chuyên ngành:

- Liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân và Thạc sỹ quốc tế

+ Quản trị các tổ chức, chuyên sâu Quản trị dự án và Quản trị nhân sự (Đào tạo bằng tiếng Anh, Pháp)

+ Quản trị Marketing bán hàng (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Quản trị Marketing phân phối (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Quản trị doanh nghiệp phân phối và logistics (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Ngân hàng – Tài chính (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Thương mại điện tử (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Quản trị du lịch (Đào tạo bằng tiếng Anh, Pháp)

+ Khởi nghiệp (Đào tạo bằng tiếng Anh)

v Đào tạo cấp bằng Cử nhân quốc tế Quản trị kinh doanh của Cộng hòa Áo, thời gian đào tạo 3 năm, tại Đại học Thương mại, liên kết với trường Đại học Khoa học ứng dụng IMC-Krems (Đào tạo bằng tiếng Anh)

v Đào tạo cấp bằng Thạc sỹ quốc tế:

+ Thạc sĩ Tài chính: đào tạo bằng tiếng Anh liên kết với trường Đại học Jean Moulin Lyon 3 (Cộng hòa Pháp).

+ Thạc sĩ Du lịch: đào tạo bằng tiếng Anh liên kết với trường Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp)

- Đào tạo chính quy: đào tạo chuyên ngành tiếng Pháp Thương mại và tiếng Trung Thương mại, cấp bằng cử nhân chính quy của trường Đại học Thương mại

- Trao đổi sinh viên, giảng viên và chuyển giao công nghệ đào tạo và hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, công nghệ.

v Chủ động, tích cực thực hiện đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ hợp tác về đào tạo và chuyển giao công nghệ đào tạo với các các trường đại học trong nước, với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

v Tiếp tục khai thác có hiệu quả các mối quan hệ hợp tác quốc tế, thu hút các nguồn tài trợ, học bổng của các tổ chức quốc tế, các cơ sở đào tạo ở các nước trên thế giới nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển và hội nhập quốc thông qua công tác đào tạo đội ngũ giảng viên và nguồn nhân lực trình độ cao.

v Tìm kiếm và vận động các nguồn tài trợ nhằm mục đích đầu tư tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ.

 

  • su da dang vhtqt

 

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội