Kế hoạch đăng ký và thu tiền bảo hiểm y tế năm 2017

Căn cứ luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn luật;

Căn cứ công văn số 451/BHXH-Q ngày 09/6/2016 về việc hướng dẫn thu tiền BHYT học sinh, sinh viên từ ngày 01/06/2016 và thông báo của trường Đại học Thương mại;

Khoa Đào tạo quốc tế thông báo về kế hoạch thu nộp tiền bảo hiểm y tế sinh viên như sau:

- Thời gian nộp tiền: 07/12/2016 – 13/12/2016

- Mức tiền nộp:

+ Sinh viên năm thứ 3: 343.035 đ/sv (9 tháng)

+ Sinh viên năm thứ 2: 457.380 đ/sv (12 tháng)

           

 

 

Trân trọng thông báo!