Thông báo tổ chức học lại cho sinh viên năm thứ hai (2013-2014)

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC HỌC LẠI SINH VIÊN NĂM THỨ HAI NĂM HỌC 2013-2014

 

Kính gửi:   Các sinh viên năm thứ 2 (khóa học 2012 – 2015)
                Khoa ĐTQT thông báo về kế hoạch tổ chức học lại tự nguyện trong năm học 2013 - 2014 như sau (chỉ áp dụng cho các đối tượng sinh viên nêu trên; và mỗi một học phần chỉ tổ chức 01 lần duy nhất trong năm học 2013 – 2014).
1. Thời gian học và thi:
Học kỳ 2, năm học 2013 - 2014
Khoa ĐTQT tổ chức học lại tự nguyện và thi cho các học phần thuộc chương trình đào tạo áp dụng cho khóa 2012 – 2015 (TNA7, TNF7, DAA9, DAF9, MAR6, LKA7, LKP7)

2. Quy trình triển khai:

- Tuần từ 25/11 đến 29/11/2013: Khoa ĐTQT thông báo tới sinh viên kế hoạch tổ chức học lại tự nguyện,  đơn đăng ký học lại tự nguyện (Download tại đây), danh sách sinh viên còn nợ các học phần (Sinh viên xem danh sách nợ môn tại đây)

- Tuần từ 16/12 đến 20/12/2013: Sinh viên nộp đơn đăng ký và học phí học lại tại Văn phòng Khoa ĐTQT – phòng D107; tỷ giá thu theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng ngoại thương Vietcombank vào ngày đầu tiên của đợt nộp.

- Thứ 2, ngày 13/01/2014: Khoa ĐTQT đăng tải danh sách học lại tự nguyện và lịch học, lịch thi của các lớp học lại tự nguyện lên website dtqt.vcu.edu.vn;

Lưu ý: Khoa ĐTQT chỉ tiếp  nhận đơn đăng ký và học phí học lại theo đúng thời gian đã nêu trên; và chỉ tố chức học lại cho các sinh viên nộp đơn đăng ký và học phí theo đúng thời gian đã nêu.

 

Trân trọng thông báo!