Kế hoạch tổ chức học lại đợt 4 năm 2012-2013

THÔNG BÁO

(Vv tổ chức học lại tự nguyện đợt 4 năm học 2012 – 2013)

       

 Kính gửi: - Các lớp CNTH năm thứ 3

-                                             -  Các lớp CNTH và LK năm thứ 2

         

        Khoa ĐTQT thông báo về kế hoạch tổ chức học lại tự nguyện trong năm học 2012 – 2013 như sau:

1.      Thời gian học và thi: Đợt 4: từ 22/7/2013 đến cuối tháng 8/2013

Trong đợt 4, Khoa ĐTQT tổ chức học lại tự nguyện và thi cho tất cả các học phần thuộc chương trình học của HK1 và HK2, bao gồm:

Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2 tín chỉ)

Toán cao cấp 2 (3 tín chỉ)

Tiếng Anh 1.1 (11 tín chỉ)

Tiếng Pháp 1.1 (11 tín chỉ)

Toán xác suất (2 tín chỉ)

Tin học đại cương (2 tín chỉ)

Pháp luật đại cương (2 tín chỉ)

Marketing căn bản (2 tín chỉ)

Các học thuyết kinh tế tân cổ điển và đương đại (2 tín chỉ)

Nhập môn tài chính tiền tệ (2 tín chỉ)

Phương pháp nghiên cứu khoa học (1 tín chỉ)

Thực hành tin học văn phòng (1 tín chỉ)

Kỹ năng trình diễn vấn đề (1 tín chỉ)

Tiếng Anh 1.2 (11 tín chỉ)

Tiếng Pháp 1.2 (11 tín chỉ)

Tiếng Pháp 2.1 (3 tín chỉ)

Tiếng Anh 2.1 (3 tín chỉ)

Kinh tế vi mô (2 tín chỉ)

Kỹ năng lập kế hoạch nghiên cứu vấn đề (1 tín chỉ)

Nguyên lý kế toán (2 tín chỉ)

Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh (2 tín chỉ)

 

2.      Quy trình triển khai:

Trong tuần từ 14/5/2013 đến 17/5/2013: Khoa ĐTQT thông báo tới sinh viên kế hoạch tổ chức học lại tự nguyện đợt 4,  đơn đăng ký học lại tự nguyện (Download tại đây), danh sách sinh viên còn nợ các học phần (Download tại đây) sẽ tổ chức học lại tự nguyện trong đợt 4;

Các ngày 23/5 – 24/5/2013: sinh viên nộp lại đơn đăng ký cho văn phòng khoa ĐTQT
Khoa ĐTQT chỉ tiếp nhận đơn đăng ký theo hạn trên và sẽ lập danh sách học lại căn cứ vào danh sách đăng ký của sinh viên;
Trong tháng 6/2013: Khoa ĐTQT đăng tải danh sách học lại tự nguyện đợt 4 và lịch học và lịch thi của các lớp học lại tự nguyện đợt 4 lên website dtqt.vcu.edu.vn;
Các ngày 27/6 – 28/6/2013: sinh viên nộp tiền học lại
Khoa ĐTQT chỉ tiếp nhận phí học lại theo đúng lịch nêu trên.
 Sinh viên đi học, thi theo danh sách và lịch học, lịch thi đã đăng tải trên website của Khoa.

.