Kế hoạch tổ chức học lại đợt 3 2012-2013

THÔNG BÁO
(Vv tổ chức học lại tự nguyện năm học 2012 – 2013)

 

Kính gửi:  - Các lớp CNTH năm thứ 3
                -  Các lớp CNTH và LK năm thứ 2
Khoa ĐTQT thông báo về kế hoạch tổ chức học lại tự nguyện trong năm học 2012 – 2013
1. Thời gian học và thi: Đợt 3: từ 22/4/2013
Trong đợt 3, Khoa ĐTQT tổ chức học lại tự nguyện và thi cho các học phần dưới đây:

- Với các lớp CNTH năm thứ 3 (khoá học: 2010 – 2013): Tất cả các học phần thuộc chương trình học của HK3, HK4 (năm học 2011-2012);
- Với các lớp CNTH, LK năm thứ 2 (khoá học: 2011 – 2014): Tất cả các học phần thuộc chương trình học của HK3 (năm học 2012-2013).

2. Quy trình triển khai:

 • Ngày 9/4/2013: Khoa ĐTQT thông báo tới sinh viên kế hoạch tổ chức học lại tự nguyện đợt 3, đơn đăng ký học lại tự nguyện, danh sách sinh viên còn nợ các học phần sẽ tổ chức học lại tự nguyện trong đợt 3;
• Các ngày 11/4 – 12/4/2013: sinh viên nộp lại đơn đăng ký và học phí học lại tại bộ phận Văn phòng Khoa ĐTQT theo lịch cụ thể như sau:
     + Sinh viên các lớp MAR4, TNA5, XNK4: nộp đơn đăng ký và học phí học lại vào sáng ngày thứ 5, 11/4/2103 (từ 8h30 đến 11h30)
    + Sinh viên các lớp MAR5, TNA6, LKTQ5: nộp đơn đăng ký và học phí học lại vào chiều ngày thứ 5, 11/4/2013 (từ 13h30 đến 16h30)

    + Sinh viên các lớp DAA7, DA7, TNF5: nộp đơn đăng ký và học phí học lại vào sáng ngày thứ 6, 12/4/2013 (từ 8h30 đến 11h30)

    + Sinh viên các lớp DAA8, DAF8, LKP5: nộp đơn đăng ký và học phí học lại vào chiều ngày thứ 6, 12/4/2013 (từ 13h30 đến 16h30)

Lưu ý: Khoa ĐTQT chỉ tiếp nhận đơn đăng ký và học phí học lại trong đợt 3 theo đúng lịch đã lưu trên.

• Thứ 2, ngày 15/4/2013: Khoa ĐTQT đăng tải danh sách học lại tự nguyện đợt 3 và lịch học và lịch thi của các lớp học lại tự nguyện đợt 3 lên website dtqt.vcu.edu.vn;

Sinh viên đi học, thi theo danh sách và lịch học, lịch thi đã đăng tải trên website của Khoa.

 

Trân trọng thông báo!


ĐƠN ĐĂNG KÝ: DOWNLOAD TẠI ĐÂY
THỐNG KÊ SINH VIÊN NỢ MÔN: DOWNLOAD TẠI ĐÂY