Lich thi lần 1 khóa 17-ĐTQT - Download tại đây

Lich thi lần 1 khóa 18-ĐTQT - Download tại đây

Download tại đây

Xem chi tiết - Download tại đây

Xem chi tiết - Download tại đây

Lịch thi khoá 16 - đợt 1: Download tại đây

Lịch thi khoá 16 - đợt 2: Download tại đây